Samlex America 4200 W 120/240 VAC Split Phase 48V Inverter/Charger EVO-4248SP